Plán péče k navrhovanému ZCHÚ Vrchlice dokončen

V průběhu minulých několika let jsme vás informovali průběžně  o tom, jak jsme v údolí Vrchlice prováděli více než rok biologický průzkum, o jeho závěrech i o tom, že jsem zpracoval před třemi lety více než sedmdesáti stránkový Plán péče na to území. Tento plán péče je nedílnou součástí a podkladem pro samotné vyhlašování zvláště chráněného území. Před třemi lety zbývalo dopracovat pouze asi 5 stránek lesácké části. Na Krajském  úřadu Středočeského kraje tenhle materiál ležel 2 roky. Hledalo se pár tisíc pro toho, kdo by těch pár stránek dodělal a pak se dotyčný odborník soutěžil. Celý příspěvek

Poslali jsme na Krajský úřad “Plán péče k vyhlášení ZCHÚ PP Údolí Vrchlice”

Začátkem ledna jsem si domluvil schůzku s náměstkem hejtmana Středočeského kraje, s panem Markem Semerádem. Představil jsem mu naší myšlenku vyhlášení údolí Vrchlice jako chráněné území i to, co jsme s kolegy za těch skoro 20 let udělali. Všichni tři zakládající členové sdružení totiž údolí od malička milují, obdivují a asi i díky němu se vyvíjel náš vztah k přírodě. Všechno začal Jirka Dolejší někdy v roce 1997, když vypracoval seminární práci o údolí v rámci studia na kutnohorském gymnáziu. Celý příspěvek

Oprava tabulí v údolí započala

Měsíc jsme se neozvali, protože bylo plno jiné práce doma i v zaměstnání. I my jsme měli tak trochu “okurkovou sezonu”. Stihlo se však v rámci Zeleného města vysekat několikset metrů cest a pěšin v údolí Vrchlice a vysbírat nejen v něm odpadky podél cest (za ten měsíc tam jsou bohužel už zase). My s Jirkou jsme začali připravovat staré tabule na renovaci. Celý příspěvek

Průzkum štol a sledování zimujících druhů netopýrů v údolí

Netopýr brvitý

Na podzim roku 2010 jsem na doporučení ing. Mičánka oslovil Prof. RNDr. Ivana Horáčka, CSc., který se věnuje již několik desítek let netopýrům. Pan profesor působí na Karlově univerzitě v Praze a je ve svém  oboru kapacitou. Nabídl jsem mu prohlídku štol v údolí Vrchlice a do budoucna i spolupráci na mapování druhů netopýrů v údolí a okolí Kutné Hory. Domluvili jsme se, že až bude optimální doba zimování, sejdeme se a štoly prozkoumáme. Celý příspěvek

Sobotní akce – rekapitulace

Michalovy poslední úpravy budek

Ač byla sobotní akce “Vyvěšování budek” propagována v místním tisku i ve spolupráci s jinými organizacemi, na odpolední akční procházku dorazila vlastně jen většina členů sdružení s rodinnými příslušníky a náš příznivec Dalibor Dostál s rodinou. I když bylo mrazivé počasí, svítilo sluníčko a tichý les, zasněžený prvním sněhem, vybízel k procházce. Celý příspěvek

Sobotní “Vyvěšování budek”

kalous pustovka

Tímto bychom chtěli pozvat všechny milovníky přírody na sobotu 27. listopadu na akci “Vyvěšování budek”. Začátek bude jako obvykle na parkovišti před Vrbovým mlýnem, a to od 13:30 hod. Naše sdružení chce tímto sobotním odpolednem ukončit celoroční projekt “Zvýšení biodiverzity v údolí Vrchlice”, podporovaný programem Strom života SFŽP ČR a MŽP. Vyvěšovat budeme 15 ks malých budek pro pěvce a 2 velké budníky pro sovy. Byli bychom rádi, kdyby se dostavily především děti v doprovodu rodičů nebo vedoucích a přinesly si i své, doma vyrobené budky. Celý příspěvek

Projekt “Zvýšení biodiverzity v údolí Vrchlice”

Hotové dvě tůně v dolní části lomu u Vrbova mlýnu

V letošním roce se nám povedlo zrealizovat další z projektů, týkajících se ochrany a péče o přírodu.  Projekt samotný se začal rodit před více než rokem. Na myšlenku budování malých stojatých vodních ploch nás přivedl výzkum, který jsme v údolí zorganizovali. Ukázalo se, že v údolí tyto stojaté a mělké tůně chybí – jsou velice důležité pro rozmnožování obojživelníků a také jako životní nika pro mnohé druhy vodního hmyzu, ale i měkkýšů a rostlin. Celý příspěvek

Natáčení Toulavé kamery

RNDr. Petr Doležal, Ph.D.

RNDr. Petr Doležal, Ph.D.

Jak jsem vás již před 3 týdny informoval, měla se koncem srpna natáčet v údolí Vrchlice Toulavá kamera. Bohužel počasí bylo deštivé a tak jsme celu akci odvolali a přesunuli na 12. září. Počasí vyšlo v neděli perfektně. Sice nepřijel už pan Kocourek, kterého jsem před 14 dny do Kutné Hory vytáhl,  ale jako “host” pořadu zde byl pan Lipský, za archeology pan Velímský, můj bývalý spolužák P. Doležal a nakonec i paní Juřičková. Celý příspěvek

Chceme zrekonstruovat stezku v údolí

Po několika útocích "čmaropisců" př™iřel nějaký "trhač" :(

Po několika útocích “čmaropisců” př™išel nějaký “trhač” 🙁

K tomuto rozhodnutí nás př™ivedlo hned několik  důvodů. Prvním z nich je to, že je vybudovaná stezka “Kolem Kutné Hory”, která navazuje na dvou místech na stezku “ښdolím Vrchlice”. Z budování této stezky jsme se poučili a ta nová kolem K. Hory je jistě o mnoho lepší (otázky pro děti, více informací, návod kudy dál atd.) . Proto jsme se rozhodli stezku funkčně zobousměrnit a doplnit texty. Dalším důvodem byl průzkum, který jsme minulý rok v údolí provedli. Na základě něj  bylo zjištěno mnoho nových a zajímavých, i chráněných druhů zvíř™at, které stojí za to na tabulích zmínit. Na dvou tabulích bychom chtěli zároveň poděkovat  programu Strom života SFŽP ČR a MŽP, díky kterému vznikají v údolí dvě tůně a byl vyčištěn lom.
Celý příspěvek

Závěrečná zpráva z průzkumu v údolí Vrchlice

V průběhu podzimu 2009 a zimy 2009/10 jsme vás postupně informovali o všech dílčích zprávách z průzkumu v údolí Vrchlice. Nakonec ze všech těchto průběžných výsledků jsme s panem Kocourkem sepsali závěrečnou zprávu, ve které je výčet všech zjištěných druhů rostlin a živočichů, seznam biotopů, seznam všech vlastníků a parcel navrhované rezervace, nástřel managementu péče o toto území atd. V této závěrečné zprávě se můžete dočíst, že v údolí bylo dosud zjištěno 11 živočišných druhů chráněných podle Natury 2000 (příloha I směrnice 79/409/EHS a příloha II směrnice 92/43/ EHS o stanovištích). Podle zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a jeho Vyhlášky č. 395/1992 Sb. se zde nalézají 2 kriticky ohrožené druhy živočichů, 16 silně ohrožených druhů živočichů, 29 ohrožených druhů živočichů a 1 ohrožený druh rostliny. Na Červeném seznamu ohrožených druhů živočichů je 19 zde žijících bezobratlých a 39 obratlovců. Celý příspěvek