Závěrečná zpráva z průzkumu v údolí Vrchlice

V průběhu podzimu 2009 a zimy 2009/10 jsme vás postupně informovali o všech dílčích zprávách z průzkumu v údolí Vrchlice. Nakonec ze všech těchto průběžných výsledků jsme s panem Kocourkem sepsali závěrečnou zprávu, ve které je výčet všech zjištěných druhů rostlin a živočichů, seznam biotopů, seznam všech vlastníků a parcel navrhované rezervace, nástřel managementu péče o toto území atd. V této závěrečné zprávě se můžete dočíst, že v údolí bylo dosud zjištěno 11 živočišných druhů chráněných podle Natury 2000 (příloha I směrnice 79/409/EHS a příloha II směrnice 92/43/ EHS o stanovištích). Podle zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a jeho Vyhlášky č. 395/1992 Sb. se zde nalézají 2 kriticky ohrožené druhy živočichů, 16 silně ohrožených druhů živočichů, 29 ohrožených druhů živočichů a 1 ohrožený druh rostliny. Na Červeném seznamu ohrožených druhů živočichů je 19 zde žijících bezobratlých a 39 obratlovců. Celý příspěvek