Ekoprojekty

Ekoprojekty

Naše občanské sdružení vzniklo v roce 2006 zejména proto, abychom se starali a pečovali o údolí Vrchlice a dělali v něm biologický průzkum. Snahou našeho sdružení je i dnes prvotně vyhlášení asi 2,5 km úseku údolí Vrchlice za Přírodní rezervaci.Kvůli zvýšení biodiverzity v údolí jsme realizovali i projekt na vybudování několika tůní, vyvěšení 30 budek, vytvoření kladiště pro brouky a obojživelníky. V roce 2009 jsme v údolí provedli roční biologický průzkum, který potvrdil naše domněnky o jedinečnosti tohoto kousku přírody. Celý projekt sponzorovala Nadace Partnerství se SFŽP – program Strom pro život

Naše činnost se však přesunula i mimo údolí Vrchlice – během roku 2010 jsme zachránili společně s ČSOP před zánikem velice cennou lokalitu nedaleko obce Chmeliště. V bývalém hliništi cihelny se usídlilo v několika tůních více než 30 druhů vážek a šídel,  mnoho druhů obojživelníků a plazů a taky jedna masožravá vodní rostlina, která se stala maskotem celé kampaně. Všechny sponzory, kteří nám pomohli Chmeliště zachránit, najdete v tomto článku.

pohled na NPP Kaňk

 V roce 2011 jsme se soustředili na kopec Kaňk, tyčící se nad Kutnou Horou. Na jeho svahu byla v roce 1933 vyhlášena jedna z prvních Národních přírodní památek, a to hlavně kvůli křídovým útesům a nalezišti pravěkých  živočichů. Dnes má tato NPP a její okolí význam i biologický. Na okolních travnatých svazích (svah je tvořen jednotlivými hlušinovými haldami, dnes porostlými travou) roste a žije stepní společenstvo živočichů a rostli, vázaných na suchá a

vyčištěný sad

osluněná stanoviště. Někteří živočichové jsou zcela ojedinělí. Druhý cenným stanovištěm jsou staré třešně (sad) – na ty jsou vázané např. krasci. Sadu hrozí postupné zarůstání náletovými dřevinami a také potencionální zástavba domy. Stepním společenstvům zase degradace stařinou. My jsme se snažili nejen vyčistit kus sadu (zatím 1,5ha) ale tuto plochu i vypásat ovcemi. V roce 2010 se nám podařilo zastavit i plány na výstavbu domů.

Jihovýchodně od NPP Kaňk se nachází staré hliniště cihelny, zakousnuté do svahu kopce. I zde se nachází několik druhů křídových zkamenělin a i zde žije několik druhů chráněných živočichů. Lokalita byla však jedinečná tím, že zde ještě před 12 lety žila kolonie břehulí říčních. Díky erozi svahů se těmto zajímavým ptákům znemožnilo hnízdění. V roce 2011 jsme získali od Nadace Via a T-mobilu grant na obnovu těchto hliněných stěn a pokusíme se do Kutné Hory vrátit tyto  zákonem chráněné ptáky.

V Kutné Hoře v posledních letech stoupá množství zateplovaných panelových i jiných domů. mnohdy se stávalo (a občas i stává), že se nerespektuke zákon o ochraně přírody a krajiny a ani Vyhláška ministerstva živ. prostředí, která přikazuje provádět všechny úpravy v souladu s životními cykly a potřebami rorýsů a případně i netopýrů. Ti dnes žijí velice často pod plechovými “parapety” stech  nebo ve spárách, případně ve větracích  otvorech. Snažíme se ve spolupráci s místním odborem živ. prostředí tyto ptáky chránit a dělat osvětu. Do budoucna bychom chtěli udělat projekt na obnovu hnízdních otvorů.

Michalovi se podařilo začátkem roku 2011 vyjednat s nájemcem Ludvičina rybníku změnu hospodaření tak, aby přes zimu nevymrzaly larvy chráněných druhů vážek a šídel, případně další druhy vodních živočichů. Společně s Michalem se snažíme propagovat na Kutnohorsku i ornitologii (další Michalova specializace). Já spíše články, Michal především vědeckou prací a publikacemi v odborných časopisech.

Projektů na ochranu přírody a krajin nebo jen některých jejích složek by bylo možné realizovat mnoho. Jsme však omezeni časovými, lidskými možnostmi a pak také finančními prosřtedky. V neposlední řadě jsou to překážky legislativní, případně neochota lidí ke spolupráci. Chtěli bychom např. v Kutné Hoře (přímo v intravilánu) vybudovat několik malých rybníčků pro ropuchy zelené (Bufo viridis), která zde má velice silnou populaci a dnes je to jedna z našich nejohroženějších žab. Vše ukáže čas.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *