Vědecká zpráva z prvního dne výzkumu údolí

Následující text pochází od od PaedDr. Pavla Kocourka.

Údolí Vrchlice zahrnuje neobvyklý biotop – naproti Vrbovu mlýnu na pravém břehu Vrchlice se tyčí protáhlá halda strusky zbylá po tavbě stříbrných rud.

dutohlávka červcová (Cladonia coccifera)

dutohlávka červcová (Cladonia coccifera)

Skelný povrch na ostrohranné strusce je nikou, kterou dovedou osídlit jen některé organizmy. Je zde společenstvo pestře zbarvených lišejníků, které indikují přítomnost železa a dalších kovů. Dominuje zde živě zeleně zbarvená mísnička Lecanora epanora a vyskytuje se zde skupina nápadně rezavých lišejníků – šálečka rezavá Lecidea silacea, drobnovýtruska rezavá Acarospora sinopica a mapovník Rhizocarpon oederi. Také keříčkovitý šedý pevnokmínek rozvětvený Stereocaulon dactylophyllon patří mezi vzácnější druhy lišejníků doprovázející sutě. Okolní vřesoviště oživuje odlišné společenstvo lišejníků, kde barevně dominuje dutohlávka červcová Cladonia coccifera s krvavě červenými plodničkami.  Na svazích nad levým břehem říčky Vrchlice jsou zaniklé sady a křovinaté lemy navazující na otevřená stanoviště polí a pastvin. Na staré třešni na ekotonu lesa roste vzácný epifytický lišejník terčovka svraskalá Parmelia caperata.

Celý příspěvek

První terénní výzkum

Tento víkend proběhla první terénní procházka v údolí Vrchlice. V sobotu se sešla většina „výzkumníků“ – Z. Lipský (geomorfologie, krajinářství), P. Kocourek (půdní fauna, garant pro biologický výzkum), M. Kavka (entomologie, ornitologie), M. Starý (herpetologie, obecná zoologie), L. Juřičková (malakolozoologie), a za město Kutná Hora vedoucí odboru V.Kocián a A.Jiránková (dendrologie). Omluveni byli D. Šanc a J. Dolejší. Počasí nám celkem přálo, tak jsme se vydali na procházku.

vycházka do terénu

vycházka do terénu

Údolí jsme prošli směrem od Vrbového mlýnu k ruině mlýnu Šimákov a pak přes louku u Cimburku, kolem bývalé střelnice, přes loučky nad Spáleným mlýnem až nad Denemark a zpět k Vrbovému mlýnu. Cestou jsme si řekli, kde by měly vést hranice navrhovaného chráněného území a začali jsme s pozorováním a sběry. Zajímavá byla pozorování zpěvných ptáků, ale pak nám udělala radost náhoda na louce u Cimburku – během deseti minut jsme našli 2 druhy ohrožených druhů brouků – majku Meloe decorus a majku obecnou Meloe proscarabaeus. Tito vývojem zajímaví brouci se stali objektem našeho zájmu a všichni jsme si je fotili. Sobotní průzkum jsme ukončili asi ve 13h. Celý příspěvek