Podezření se bohužel potvrdilo – ve Vrchlici se vyskytl račí mor

V září jsme vás informovali o nálezu mrtvých raků ve Vrchlici. Protože byl úhyn omezen jen na určitý úsek toku Vrchlice, vypadalo to, že se jedná o otravu. Protože raci byli ve stejném stadiu rozkladu, vše tomuhle podezření nahrávalo. Česká inspekce odebrala vzorky a po několika měsících nám přišel závěr – raci zemřeli bohužel na obávaný račí mor!  Níže kopírujeme sdělení inspekce. DŮLEŽITÉ JE, ABY ZDE NEPROBÍHAL RYBOLOV, ABY NEBYLI RACI CHYTÁNI A PŘENÁŠENI DO JINÝCH VOD A ZAKAZUJE SE I CHOZENÍ V POTOCE (PŘENOS PATOGENU NA HOLÍNKÁCH DO JINÝCH VOD). Budeme se snažit zjistit víc, jak s morem bojovat, ale bohužel asi moc způsobů nenalezneme 🙁

Mgr. Hana Náseová
Zpráva o úhynu raků říčních na onemocnění račím morem v toku Vrchlice
Česka inspekce životniho prostředi, oblastni inspektorat Praha, odděleni ochrany přirody (dale jen „inspekce“), jako organ ochrany přirody podle § 75 odstavce 1 pismene f) zakona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přirody a krajiny, ve zněni pozdějšich předpisů (dale jen zakon č. 114/1992 Sb.), přislušny podle § 80 zakona č. 114/1992 Sb., provedla dne 11.9.2014 šetřeni podnětu, ktery se tykal podezřeni na porušeni ustanoveni zakona č. 114/1992 Sb. neznamym subjektem, ktery způsobil uhyn jedinců raků řičnich toku Vrchlice, a to v useku pod Denemarkovym Mlynem. V ramci mistniho ohledani byl ČIŽP zjištěn nalez 74 mrtvych jedinců raka řičniho rozptylenych v toku, a to po cele delce kontrolovaneho useku mezi Denemarkovym Mlynem a Vrbovym Mlyn.
Těla mrtvych raků ve velikostech cca 2 – 10 cm byla již v rozkladu. Běžnou optickou kontrolou nebylo nalezeno znečištěni žaber. V celem popsanem useku byla zjištěna pouze mrtva těla raků řičnich, nikoliv jinych vodnich živočichů. Ryby v teto lokalitě byly pozorovany žive, v dobre kondici. Voda toku, sediment i břeh toku včetně vegetace nejevily po zakladni prohlidce znečištěni rozpuštěnymi či usazenymi latkami, ktere by mohly způsobit uhyn dotčenych živočichů. Voda byla na pohled čira a v pobřežni vegetaci a zatočinach s vicemeně stojatou vodou se nachazely stopy pouze po biologickem přirodnim materialu (tlejici listi, větve, travy), ktery je dotčene lokalitě vlastni. Z nebiologickeho materialu se na tomto useku toku a jeho březich nalezalo několik zachycenych pet lahvi a pneumatik. Vzhledem k vyše popsanym skutečnostem odebrala ČIŽP vzorek tři kadaverů raků řičnich, ktery předala Přirodovědecke fakultě Univerzity Karlovy k otestovani na přitomnost onemocněni račim morem. Dne 27.11.2014 obdržela ČIŽP oficialni zpravu Přirodovědecke fakulty Univerzity Karlovy, ve ktere je uvedeno:

Na zakladě požadavku Česke inspekce životniho prostředi byly analyzovani tři jedinci raka řičniho, kteři byli odebrani 11.9.2014 z uhynu raků v řece Vrchlici u mlyna Denemark, na přitomnost patogenu račiho moru Aphanomyces astaci. Z těchto raků byly vypitvany měkka kutikula zadečku a čast ocasni ploutvičky, z nichž byla pomoci standardnich protokolů (dle Kozubikove a kol. 2009) uspěšně izolovana DNA. Pomoci v současnosti nejcitlivějšiho molekularniho protokolu (real-time MGB PCR dle Vralstadove a kol. 2009) byly izolaty ze všech třech jedinců testovany na přitomnost DNA patogenu. 

Obdobně ČIŽP/41/OOP/1414716.006/14/PHN byli testovani i kontrolni jedinci druhu Cherax destructor z akvarijniho chovu, sloužici jako negativni kontrola. …Ve všech třech připadech byla potvrzena přitomnost geneticke informace patogenu račiho moru Aphanomyces astaci v relativně vysokem množstvi. Ačkoliv nelze přimo prokazat, že rači mor byl přimou přičinou uhynu sledovanych jedinců, je to vysoce pravděpodobne vysvětleni..“

Na zakladě vyše uvedenych skutečnosti Vas timto informujeme o přitomnosti onemocněni raků řičnich račim morem ve vyše popsanem useku toku Vrchlice.                               RNDr. Jindřich Novák, Ph.D
vedoucí oddělení ochrany přírody
ČIŽP OI Praha

nebuďte asociální, sdílejte ...Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
0

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *