Podezření se bohužel potvrdilo – ve Vrchlici se vyskytl račí mor

V září jsme vás informovali o nálezu mrtvých raků ve Vrchlici. Protože byl úhyn omezen jen na určitý úsek toku Vrchlice, vypadalo to, že se jedná o otravu. Protože raci byli ve stejném stadiu rozkladu, vše tomuhle podezření nahrávalo. Česká inspekce odebrala vzorky a po několika měsících nám přišel závěr – raci zemřeli bohužel na obávaný račí mor!  Níže kopírujeme sdělení inspekce. DŮLEŽITÉ JE, ABY ZDE NEPROBÍHAL RYBOLOV, ABY NEBYLI RACI CHYTÁNI A PŘENÁŠENI DO JINÝCH VOD A ZAKAZUJE SE I CHOZENÍ V POTOCE (PŘENOS PATOGENU NA HOLÍNKÁCH DO JINÝCH VOD). Budeme se snažit zjistit víc, jak s morem bojovat, ale bohužel asi moc způsobů nenalezneme 🙁

Mgr. Hana Náseová
Zpráva o úhynu raků říčních na onemocnění račím morem v toku Vrchlice
Česka inspekce životniho prostředi, oblastni inspektorat Praha, odděleni ochrany přirody (dale jen „inspekce“), jako organ ochrany přirody podle § 75 odstavce 1 pismene f) zakona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přirody a krajiny, ve zněni pozdějšich předpisů (dale jen zakon č. 114/1992 Sb.), přislušny podle § 80 zakona č. 114/1992 Sb., provedla dne 11.9.2014 šetřeni podnětu, ktery se tykal podezřeni na porušeni ustanoveni zakona č. 114/1992 Sb. neznamym subjektem, ktery způsobil uhyn jedinců raků řičnich toku Vrchlice, a to v useku pod Denemarkovym Mlynem. V ramci mistniho ohledani byl ČIŽP zjištěn nalez 74 mrtvych jedinců raka řičniho rozptylenych v toku, a to po cele delce kontrolovaneho useku mezi Denemarkovym Mlynem a Vrbovym Mlyn.
Těla mrtvych raků ve velikostech cca 2 – 10 cm byla již v rozkladu. Běžnou optickou kontrolou nebylo nalezeno znečištěni žaber. V celem popsanem useku byla zjištěna pouze mrtva těla raků řičnich, nikoliv jinych vodnich živočichů. Ryby v teto lokalitě byly pozorovany žive, v dobre kondici. Voda toku, sediment i břeh toku včetně vegetace nejevily po zakladni prohlidce znečištěni rozpuštěnymi či usazenymi latkami, ktere by mohly způsobit uhyn dotčenych živočichů. Voda byla na pohled čira a v pobřežni vegetaci a zatočinach s vicemeně stojatou vodou se nachazely stopy pouze po biologickem přirodnim materialu (tlejici listi, větve, travy), ktery je dotčene lokalitě vlastni. Z nebiologickeho materialu se na tomto useku toku a jeho březich nalezalo několik zachycenych pet lahvi a pneumatik. Vzhledem k vyše popsanym skutečnostem odebrala ČIŽP vzorek tři kadaverů raků řičnich, ktery předala Přirodovědecke fakultě Univerzity Karlovy k otestovani na přitomnost onemocněni račim morem. Dne 27.11.2014 obdržela ČIŽP oficialni zpravu Přirodovědecke fakulty Univerzity Karlovy, ve ktere je uvedeno:

Na zakladě požadavku Česke inspekce životniho prostředi byly analyzovani tři jedinci raka řičniho, kteři byli odebrani 11.9.2014 z uhynu raků v řece Vrchlici u mlyna Denemark, na přitomnost patogenu račiho moru Aphanomyces astaci. Z těchto raků byly vypitvany měkka kutikula zadečku a čast ocasni ploutvičky, z nichž byla pomoci standardnich protokolů (dle Kozubikove a kol. 2009) uspěšně izolovana DNA. Pomoci v současnosti nejcitlivějšiho molekularniho protokolu (real-time MGB PCR dle Vralstadove a kol. 2009) byly izolaty ze všech třech jedinců testovany na přitomnost DNA patogenu. 

Obdobně ČIŽP/41/OOP/1414716.006/14/PHN byli testovani i kontrolni jedinci druhu Cherax destructor z akvarijniho chovu, sloužici jako negativni kontrola. …Ve všech třech připadech byla potvrzena přitomnost geneticke informace patogenu račiho moru Aphanomyces astaci v relativně vysokem množstvi. Ačkoliv nelze přimo prokazat, že rači mor byl přimou přičinou uhynu sledovanych jedinců, je to vysoce pravděpodobne vysvětleni..“

Na zakladě vyše uvedenych skutečnosti Vas timto informujeme o přitomnosti onemocněni raků řičnich račim morem ve vyše popsanem useku toku Vrchlice.                               RNDr. Jindřich Novák, Ph.D
vedoucí oddělení ochrany přírody
ČIŽP OI Praha

nebuďte asociální, sdílejte ...Share on facebook
Facebook
0
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
0

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *